De zorg

schommelZorg voor de leerlingen is al lang op onze school een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, anderen kunnen hun werk niet zelfstandig indelen, weer anderen kunnen niet goed met kinderen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dat wat hun wordt aangeboden.
Met ‘leerlingen met specifieke behoeften’ bedoelen we dan ook kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, (medisch) gediagnosticeerde kinderen, maar ook de beter-dan-gemiddelde-leerlingen, begaafde of talentvolle kinderen.

Het school ondersteuningsprofiel
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van de wet ‘Passend onderwijs’.
Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school,
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen,
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school),
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
    groep1

Een korte typering van onze schoolgroep1
Wij zijn een reguliere basisschool, met een kunst- en cultuurprofiel. Wij zijn een kleine school met combinatiegroepen in de midden- en bovenbouw. In onze visie zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen.
Als leerkrachten en ouders kunnen wij deze ontwikkeling ondersteunen door positieve stimulansen te bieden en een veilige leef- en leeromgeving te creëren waarin onze kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en maximale leerresultaten kunnen behalen.

De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van de kinderen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van uw kind.
Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken.
Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken.
Volgend jaar gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen.

springenBeleid
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.

Begeleiding
Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd de meeste aandacht. Onze school werkt voor een kleine groep kinderen met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief is voor volgend jaar een aandachtspunt.
De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter.
Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.

Beschikbare deskundigheid
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid).
Wij hebben interne deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis. Onze Intern Begeleider en een leerkracht zijn hierin geschoold. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is belegd bij onze Intern Begeleider. Veel expertise ligt bij de intern begeleider. Dit maakt ons als school kwetsbaar. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Wij gaan op zoek naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid meer kunnen verdelen over de teamleden.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een indicatie. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het zorgteam.
De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie. Helaas is de gemeentelijke subsidie vervallen en kunnen wij geen gebruik meer maken van deze deskundigheid van buiten.

bordjeOndersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren.

Kengetallen
Onze school heeft ongeveer 130 leerlingen waarvan 15% een leerlinggewicht heeft.
Het aantal leerlingen met een leerlinggewicht is de laatste jaren gedaald.

Wij hebben de afgelopen 2 schooljaren ( 2012-2013 en 2013-2014) 5 leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
We hebben voor één leerling een rugzak aangevraagd en toegewezen gekregen voor cluster 4.
Voor 3 leerlingen is in 2013-2014 een dyslexieverklaring afgegeven.

Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.
Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de kwetsbaarheid. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit ons dorp onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.a