Missie & visie

De missie van De Triangel is om, samen met ouders, onze leerlingen te ondersteunen in de volle breedte van hun ontwikkeling en hun leerproces, opdat zij zelfstandig, zelfsturend en zelfverantwoordelijk in de samenleving staan en daar (nu en in de toekomst) een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Als Kunst- en cultuurschool willen wij onze leerlingen ook een stevige culturele basis meegeven.

Missie_Triangel_logo

Onze visie

Kinderen
In onze visie zijn kinderen intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen.
Als leerkrachten en ouders kunnen wij deze ontwikkeling ondersteunen door positieve stimulansen te bieden en een veilige leef- en leeromgeving te creëren waarin onze kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en maximale leerresultaten kunnen behalen.

Ouders
In onze visie is het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken om de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De leerkracht staat als ‘mede opvoeder’ naast de ouders en de ouders staan als ‘betrokkenen bij het leerproces van hun kinderen’ naast de leerkrachten.

Samen zijn wij er verantwoordelijk voor dat we de ontwikkeling van onze kinderen in goede banen leiden.

Leerkrachten
In onze visie zijn leerkrachten verantwoordelijk voor de condities waaronder leerlingen maximale leerresultaten kunnen behalen. Onze leerkrachten scheppen een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich uitgedaagd voelen en gemotiveerd zijn om te leren en zich te ontwikkelen. In onze houding naar kinderen zijn wij positief en stimulerend.

Wij dagen de kinderen uit tot creativiteit, zelfstandigheid en open communicatie en wij stimuleren hen in leeractiviteiten hun gren-zen te verleggen. Onze didactische aanpak sluit goed aan op de vaardigheden, de inzichten en de belevingswereld van onze kinderen. In onze visie is het belangrijk dat wij het als leerkrachten eens zijn over wat ‘goed onderwijs’ is. Daarom spreken wij elkaar daar ook op aan en blijven wij ons als team professioneel ontwikkelen.

vissie missie

Identiteit van de school
In onze visie dragen kunst- en cultuureducatie in belangrijke mate bij aan de brede ontwikkeling van kindefeestjeren. Wij willen onze leerlingen een stevige culturele basis meegeven en dit ook naar buiten uit stralen. Onze school is geen eiland in de samenleving. We vinden het belangrijk om als kunst- en cultuurschool aan te sluiten bij ontwikkelingen in onze omgeving en we nodigen partners in onze omgeving uit om samen met ons culturele en creatieve activiteiten uit te voeren voor onze leerlingen.

Sociaal emotionele vorming
Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op onze school bij door:

  • een dagelijkse positieve omgang met de kinderen;
  • het consequent hanteren van regels en afspraken;
  • het bieden van structuur en veiligheid;
  • het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind.

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij.
Daarnaast kijken we voor dit onderdeel van de kerndoelen ook regelmatig naar School Televisie, bezoeken we musea en/of tentoonstellingen.