Vakinhoudelijke informatie

Op onze school hebben wij methoden aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8 die voldoen aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven in hoeveel tijd de leerlingen de betreffende leerstof zich eigen moeten kunnen maken.

Leermethoden Voor groep:  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kleuterplein v v
Schrijven Pennenstreken v v v
Schrijfsleutel v v v v v
Taal/spelling Map fonemisch bewustzijn v v
Taalactief v v v v v
Lezen Veilig leren lezen v
Tekst verwerken v v v v v
Estafette v v v v v
Rekenen Pluspunt v v v v v v
Verkeer Klaar… Over! v v v v
Engels Just do it v v
Expressie vakdocent Kubus-drama v v v v v v v v
Vakdocent Kubus-muziek v v v v v v v v
Thema’s voor kunst en cultuur v v v v v v v v
Vakdocent Kubus-beeldende vorming v v v v v v v v
Sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl v v v v v v v v

 

Voor o.a. de zaakvakken wordt thematisch werken ingezet.
Voor meer infromatie hierover klik hier >>>.
IMG_4944De computer
De computer wordt bij zoveel mogelijk vakken als ondersteuning gebruikt.

Het Digibord
Vanaf groep 2 maken wij gebruik van digiborden. De digiborden worden, net zoals vroeger het schoolbord, gebruikt ter ondersteuning van de lessen en zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de moderne lesmethodes. Digiborden hebben veel mogelijkheden. Alles wat met een normale computer mogelijk is, kan ook op het digibord.
Bijvoorbeeld als de leerkracht een nieuwe schrijfletter aanleert, kan de letter die zij op het bord schrijft, steeds opnieuw door het digibord ‘herschreven’ worden. Hierdoor is de leerkracht veel mobieler in de klas aanwezig en kan zij meer gerichter in de klas bijsturen waar nodig. Bij rekenen kunnen alle bladzijdes uit het boek met ondersteunende materialen gebruikt worden, zoals de getallenlijn en grafieken en ook filmpjes waarin de som wordt uitgebeeld. En bijvoorbeeld bij een aardrijkskunde les over vulkanen, kan de leerkracht even een filmpje over een vulkaan laten zien ter illustratie.
puzzelDag en weektaken
Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken en te plannen. Wij starten daarom al vanaf groep 1 met het aanbieden van taakgerichte opdrachten en een vorm van taakoverzichten.

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met planborden en dagtaken. Op de borden wordt met behulp van kaartjes zichtbaar gemaakt aan de kinderen, wat zij die dag gaan doen, wat het thema is en uit welke werkjes en spelletjes ze kunnen kiezen. Via de kleuren van de week zien zij ook de activiteiten, die iedere dag terug komen.
Groep 1 heeft drie verplichte opdrachten/taken in de week: knutselen, tekenen en speelleren.
Groep 2 heeft vijf verplichte opdrachten/taken in de week: knutselen, tekenen, speelleren, taal- en een rekenactiviteit. Bij de opdrachten staat het thema centraal.

Vanaf groep 3
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met dag- of weektaken. Uw kind heeft in zijn of haar la of in de eigen map een taak. Daarop is per dag aangegeven wat er gedaan moet worden. Als een taak af is, wordt het op het schema ingekleurd. Zo kunnen het kind en de leerkracht in een oogopslag zien, wat er al af is en wat nog niet.

Vanaf groep 5
Vanaf groep 5 heeft uw kind een weektaak, waarop het hele lesrooster is weergegeven. Daar staat precies op wanneer welke uitleg wordt aangeboden. Verder worden bijvoorbeeld ook boekbesprekingen en spreekbeurten op de weektaak vermeld.
De weektaak laat zien wat er op een dag verplicht afgemaakt moet worden aan stof. Ook laat het zien wat een kind kan doen dat al eerder klaar is met zijn of haar werk. Per groep komt er steeds meer op te staan. Zo komen er naast de reguliere taken als taal, rekenen, spelling etc., ook vrije en individuele opdrachten op te staan zoals computeropdrachten, leeropdrachten, verplichte taal/reken spelletjes, etc.

Voordeel van deze werkwijze met dag- en weektaken is, dat dit de zelfstandigheid bevordert. Kinderen leren te plannen en zijn in hoge mate steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen werk en planning. De leerkracht begeleidt dit proces en houdt de vorderingen in de gaten. Als uw kind zijn werk niet op tijd af heeft gaat de groepsleerkracht een gesprek met hem of haar aan en probeert met uw kind te achterhalen wat de achterliggende oorzaak was waarom het niet gelukt is.
lezenLeesonderwijs

Groep 3
In groep 3 staat elke ochtend van 8:30 tot 9:00 uur technisch lezen op het programma. Wij maken dan gebruik van de methode Veilig leren lezen; we flitsen letters en woorden, racelezen, veilig en vlot en lezen uit een leesboekje.
De kinderen lezen met de leerkracht samen. We maken gebruik van de werkvorm voor-koor-door. Hierbij leest de leerkracht de woorden en/of de tekst eerst voor, dan lezen de kinderen en de leerkracht in een koor en tenslotte lezen de kinderen de woorden en/of de tekst zelf (door).
Ook worden er diverse coöperatieve werkvormen gebruikt. Hierbij lezen de kinderen op een actieve manier met elkaar samen.

Groep 4 t/m 8
In de groepen 4 t/m 8 wordt aan het begin van elke ochtend en middag (behalve woensdag) 15 minuten stil gelezen (minimaal 8 x 15 minuten per week). Wij maken daarbij gebruik van de nieuwe leesmethode “Estafette”.
De leerkrachten gaan dagelijks apart zitten met kinderen die dat nodig hebben (gebaseerd op hun resultaten).
Aan het eind van het kwartier wordt er via vragen stellen en het nakijken van de antwoorden, bekeken of de te maken stof begrepen is. De vorderingen worden per kind nauwkeurig bijgehouden.

Kinderen die te laat komen, storen de groep bij het lezen en mogen daarom niet zomaar naar binnen. Zij halen de verloren tijd ’s middags na schooltijd in.
IMG_4903Huiswerk
Huiswerk is iets dat in de loop der jaren steeds verder uitbouwt. Zo krijgen de kinderen de opdracht om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden. De informatie die zij hiervoor nodig hebben, zullen ze voor een groot deel thuis moeten opzoeken.

Lezen
Voor kinderen in groep 3 en 4 werkt het heel goed wanneer zij veel luidop lezen. Daarom is het ook goed om dit thuis te doen. Vanaf groep 3 is dit dus ook een soort van huiswerk. Kinderen leren om thuis te oefenen om dat het oefenen iets is voor zichzelf en niet iets is dat ze doen voor school.

Spelling
Leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen regelmatig (behalve in de herhalingsweken) een woordenlijst mee naar huis. Zij gebruiken deze woordenlijst om er ook thuis mee te oefenen.
Dit doen wij volgens de BLOON methode. Bekijken Lezen Omdraaien Opschrijven en Nakijken of het goed geschreven is.

Toetsen
Wanneer er geleerd moet worden voor een toets, kunnen er kopieën meegegeven worden met daarop de te toetsen lesstof. Ouders krijgen deze oefenstof ook toegestuurd via Digiduif.
Wij gaan er vanuit, dat u deze stof samen met het kind oefent, zodat de stof goed begrepen wordt en uw kind leert om te leren voor toetsen. Dit zal vanaf groep 5 steeds vaker voorkomen en uiteindelijk is dit iets wat de kinderen in groep 8 zelfstandig zouden moeten kunnen doen, als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
De toets data worden altijd genoteerd op het whiteboard, dat buiten de klas hangt.

Extra ondersteuning
Huiswerk kan ook gegeven worden in de vorm van extra leerstof om thuis mee te oefenen. Bijvoorbeeld wanneer een kind niet goed mee kan komen met de lesstof. In dergelijke gevallen worden hierover met u afspraken over gemaakt.