Voor- en vroegschoolse educatie

IMG_7641Vanaf 2012 is de Triangel een VVE school.

VVE richt zich met name op het extra stimuleren van kinderen met (taal)achterstanden. In de voorschoolse periode (op de VVE peuterspeelzalen) krijgen de leerlingen met een taalachterstand de mogelijkheid extra dagdelen te volgen op de peuterspeelzaal. Er is samenwerking tussen het consultatiebureau, de peuterspeelzaal en de VVE basisschool met als doel: Elk kind de kans geven om zonder achterstand de school te doorlopen.

Alle kinderen krijgen na 6 weken een toets, waarbij wordt vastgesteld of er sprake is van een taalachterstand. Daarna komen kinderen met taalachterstand in een groepje, waarbij de nadruk wordt gelegd op het zo snel mogelijk aanleren van nieuwe woorden.