Aanmelden leerling

autotjesAanmeldingsprocedure
Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen op onze school gaan op hun vierde jaar al naar school. Zodra u ervoor kiest uw kind met 4 jaar al naar school te laten gaan, is het vanaf dat moment leerplichtig.

Al vanaf de geboorte is het mogelijk uw kind aan te melden bij de Triangel. Meestal gebeurt dat echter vanaf drie jaar.
Als u uw kind wilt aanmelden, maakt u eerst telefonisch (0320-250103) een afspraak met Joop Aalbers (adjunct-directeur) voor een intakegesprek en een rondleiding.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek geeft u als ouders en/of verzorgers een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.
Zo mogelijk verstrekt u daarbij informatie, die afkomstig kan zijn van de peuterspeelzaal, de vorige school, de ouder en kindzorg, het CJZ, de schoolbegeleidingsdienst, de huisarts, de school- en/of de kinderarts of een andere door school en ouders geaccepteerde deskundige.
Op grond van de gekregen informatie neemt de directeur een besluit over een eventuele toelating.
In de meeste gevallen wordt overgegaan tot het uitreiken van het inschrijfformulier en het ondertekenen hiervan.

Speciale onderwijs behoeften
Indien bij de aanmelding blijkt, dat uw kind extra zorg behoeft, dan zal bij een intakegesprek moeten worden bekeken of de Triangel in staat is de extra zorg te bieden in de groep, waar uw kind in geplaatst moet worden. (zie schoolgids blz. 14 over de zorgplicht van de school)

Als de Triangel tijdens de eerste kennismaking signalen heeft ontvangen die duiden op extra zorg, die nodig is voor uw kind, wordt een fase van intake en observatie uitgevoerd. In overleg met u kan worden vastgesteld dat uw kind een aantal dagdelen op proef meedraait, met een maximum van vier dagdelen.
Wanneer door u moedwillig onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, kan de inschrijving met onmiddellijke ingang ongedaan worden gemaakt.
Zie voor de volledige procedure het protocol van het bestuur, dat op onze website te vinden is: Toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen.

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier dat u op school kunt krijgen. Verder wordt u ook verzocht een kopie van de zorgpas in te leveren, het logopedieformulier en het formulier voor toestemming om foto’s te gebruiken (voor bijv. de website en in school) en uw e-mailadres in te vullen.
Wanneer er geen bijzondere factoren zijn, wordt uw kind ingeschreven.

IMG_7636Groep 1
In principe hanteren wij geen wachtlijst.
Uw kind mag vier dagdelen komen proefdraaien. Dit gebeurt in de maand voorafgaande aan de verjaardagsmaand. Vanaf de eerste dag van de maand waarin uw kind jarig is, mag uw kind definitief naar school. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging en een boekje met verdere uitleg over hoe het in groep 1 er aan toe gaat. Zodra uw kind definitief naar school gaat, krijgt het een schooltas, een boekje, een ‘niet te vergeten-brief’ voor de ouders en een intakeformulier voor de ouders.
Graag zien wij het intakeformulier zo spoedig mogelijk retour, met indien van toepassing, een kopie van het verslag kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Instromen in groep 2 t/m 8
Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op school op grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Bovendien hangt de mogelijkheid van plaatsing sterk af van het aantal kinderen in de betreffende groep. We willen de groepen niet te groot maken.

Vanuit een school in Lelystad
Indien uw kind wenst over te stappen vanuit een school in Lelystad, wordt er altijd contact gezocht met deze school. Er wordt dan bekeken hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en op welk niveau uw kind zich bevindt.

Vanuit een school buiten Lelystad
Indien uw kind wenst over te stappen vanuit een school buiten Lelystad, zal het volledige dossier vanuit de school van herkomst worden doorgestuurd. Er wordt dan bekeken hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en op welk niveau uw kind zich bevindt.

eiAanmelding en zorgplicht
Op het moment dat uw kind schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als uw kind nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk worden gedaan. Dit kan al vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop uw kind naar de school van aanmelding gaat.
Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld.

Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding, verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind.

Mocht de (basis)school niet in staat zijn uw kind op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders aan de hand van de ondersteuningsprofielen een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van uw kind voldoet.
De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het Speciaal basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland.
Uw kind mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als u weigert te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

Zorgplicht en verhuizing van een kind
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. U meldt uw kind aan op de school van uw voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden.

Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.