Nieuwe ouders

autotjesAanmeldingsprocedure
Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen op onze school gaan op hun vierde jaar al naar school. Zodra u ervoor kiest uw kind met 4 jaar al naar school te laten gaan, is het vanaf dat moment leerplichtig.

Al vanaf de geboorte is het mogelijk uw kind aan te melden bij de Triangel. Meestal gebeurt dat echter vanaf drie jaar.
Als u uw kind wilt aanmelden, maakt u eerst telefonisch een afspraak met de school voor een intakegesprek en een rondleiding. Hier vindt u alvast een korte impressie.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek geeft u als ouders en/of verzorgers een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.
Zo mogelijk verstrekt u daarbij informatie, die afkomstig kan zijn van de peuterspeelzaal, de vorige school, de ouder en kindzorg, het CJZ, de schoolbegeleidingsdienst, de huisarts, de school- en/of de kinderarts of een andere door school en ouders geaccepteerde deskundige.
Op grond van de gekregen informatie neemt de directeur een besluit over een eventuele toelating.
In de meeste gevallen wordt overgegaan tot het uitreiken van het inschrijfformulier en het ondertekenen hiervan.

Speciale onderwijs behoeften
Indien bij de aanmelding blijkt, dat uw kind extra zorg behoeft, dan zal bij een intakegesprek moeten worden bekeken of de Triangel in staat is de extra zorg te bieden in de groep, waar uw kind in geplaatst moet worden. (zie blz. 14 over de zorgplicht van de school)

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier dat u op school kunt krijgen. Verder wordt u ook verzocht een kopie van de zorgpas in te leveren, het logopedieformulier en het formulier voor toestemming om foto’s te gebruiken (voor bijv. de website en in school) en uw e-mailadres in te vullen.
Wanneer er geen bijzondere factoren zijn, wordt uw kind ingeschreven.

IMG_7636Groep 1
In principe hanteren wij geen wachtlijst.
Uw kind mag vier dagdelen komen proefdraaien. Dit gebeurt in de maand voorafgaande aan de verjaardagsmaand. Vanaf de eerste dag van de maand waarin uw kind jarig is, mag uw kind definitief naar school. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging en een boekje met verdere uitleg over hoe het in groep 1 er aan toe gaat. Zodra uw kind definitief naar school gaat, krijgt het een schooltas, een boekje, een ‘niet te vergeten-brief’ voor de ouders en een intakeformulier voor de ouders.
Graag zien wij het intakeformulier zo spoedig mogelijk retour, met indien van toepassing, een kopie van het verslag kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

 

Instromen in groep 2 t/m 8
Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op school op grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Bovendien hangt de mogelijkheid van plaatsing sterk af van het aantal kinderen in de betreffende groep.

Vanuit een school in Lelystad
Indien uw kind wenst over te stappen vanuit een school in Lelystad, wordt er altijd contact gezocht met deze school. Er wordt dan bekeken hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en op welk niveau uw kind zich bevindt.

Vanuit een school buiten Lelystad
Indien uw kind wenst over te stappen vanuit een school buiten Lelystad, zal het volledige dossier vanuit de school van herkomst worden doorgestuurd. Er wordt dan bekeken hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en op welk niveau uw kind zich bevindt.

ei