Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms vindt er op school een gebeurtenis plaats, waar u of uw kind problemen mee hebt. Wij horen het graag wanneer zoiets zich voordoet en wij willen vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school.
Botsingen en meningsverschillen worden vaak in onderling overleg bijgelegd.

Soms is een meningsverschil van dien aard dat u een klacht hierover wilt indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.
Wij stellen het op prijs, als u uw klacht over de school zo snel mogelijk kenbaar maakt bij de leerkracht van uw kind. Wordt u daar naar uw mening niet goed te woord gestaan of biedt dit geen oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie. Veruit de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders, leerkrachten, personeel en de directie op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.

Contactpersoon school
U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersonen zullen altijd zeer zorgvuldig en respectvol met uw klacht omgaan.
Ook kunnen zij u eventueel doorverwijzen naar het schoolbestuur.

Probleem voorleggen aan bestuur
Mocht de klachtenbehandeling op schoolniveau niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem, bij voorkeur schriftelijk, voorleggen aan het bestuur van Stichting School.
U ontvang vervolgens zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, per post of e-mail een bevestiging van de binnengekomen klacht.
De bestuurder beslist binnen vijf werkdagen of u de mogelijkheid wordt geboden vertrouwelijk met een onafhankelijk vertrouwenspersoon te spreken, waarna deze u en het bestuur zal adviseren.
Wanneer het bovenstaande niet tot een oplossing leidt, of wanneer u of het bestuur deze mogelijkheid niet willen gebruiken, zult u worden uitgenodigd voor een hoorzitting met één van de bestuurders, die voor zover mogelijk niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Van het horen kan worden afgezien, wanneer de klacht kennelijk ongegrond is of u van die mogelijkheid geen gebruik wilt maken.

Het bestuur handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verdaagd, waarvan u dan bericht ontvangt.
Het bestuur stelt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
Wanneer u niet tevreden bent over de klachtafhandeling, staat u niet machteloos. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.

Een klacht kan bij het schoolbestuur rechtstreeks worden ingediend (bij voorkeur schriftelijk).
Bestuur Stichting SchOOL
t.a.v. de heer W. Klein
telefoon 0320-767700
Postbus 2451, 8203 AL, Lelystad
e-mail klachten@stichtingschool.nl

Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) Daar kunt u op ieder moment een klacht indienen.
Daarbij zal de klachten commissie bij haar uitspraak mee laten wegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

De LKC is te bereiken bij:
Onderwijsgeschillen,
postbus 85191, 3508 AD Utrecht
telefoon 030-2809590
fax 030-2809591
www.onderwijsgeschillen.nl
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl