Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van basisscholen bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De MR is een wettelijk inspraakorgaan, dat zich bezig houdt met allerlei zaken die de school aangaan en is betrokken bij een deel van de besluitvorming op school. U kunt het vergelijken met een ondernemingsraad. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u bent welkom om een vergadering bij te wonen.
Aan de orde komen zaken die door de overheid of gemeente worden bepaald en van invloed zijn op het functioneren van onze school. De MR overlegt bijvoorbeeld met de directie en het schoolbestuur over de besteding van geld en heeft inspraak bij sollicitatieprocedures, het schoolreglement en verbeteringen in het onderwijs.
De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het schoolplan, de formatie, de schoolgids, de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school en overlegt met de directie over het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de medezeggenschapsraad in school.
In deze wet wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: bevorderen van de openheid en onderling overleg in de school, waken in school tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling.

Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen binnen onze school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. (jaarverslag 2019-2020)
Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn ook in de WMS vastgelegd.
Jaarlijks krijgt de MR een verplicht budget van de directie om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zo nodig juridische ondersteuning te financieren. Dit heet de faciliteitenregeling.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, altijd in de avonduren. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dus u bent welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief en op de website bekend gemaakt. De notulen van deze vergaderingen zijn onderaan deze pagina beschikbaar.
Voor inhoudelijke informatie over de Wet medezeggenschap verwijzen wij naar de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs,
www.voo.nl/category/medezeggenschap.

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder soms met opmerkingen of vragen zit over het onderwijs of andere zaken op onze school. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, dan kunt u uw vraag stellen aan de MR. Hiervoor is een mailadres beschikbaar: mr.triangel@stichtingschool.nl
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks één van de MR-leden benaderen hiervoor. Uw vraag wordt vertrouwelijk behandeld door de MR. Als de MR van mening is dat deze vraag meer thuishoort bij bijvoorbeeld het team of de AC, wordt deze in overleg met u doorgestuurd.

De vergaderdata van de MR voor schooljaar 2020-2021

Tijd 19:30 uur, locatie OBS de Triangel

  • 25 augustus 2020 verslag
  • 4 november 2020 verslag
  • 13 januari 2021
  • 31 maart 2021
  • 11 mei 2021
  • 16 juni 2021